Ενεργειακά Πιστοποιητικά

 
 
 
H εταιρεία μας Bolt Service με έδρα Νίκαια, πραγματοποιεί την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για κτίρια και πολυκατοικίες.

Κατά την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, πραγματοποιείται συμφωνία ως προς τον σκοπό, τη μέθοδο και διάρκεια της διενέργειας της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου.

Ορίζονται επίσης, οι υποχρεώσεις του ενεργειακού επιθεωρητή, όπως για παράδειγμα η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η αμοιβή του και η εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του κτιρίου.

Από πλευράς του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, προσδιορίζονται οι δικές του υποχρεώσεις, ως προς τη παροχή των απαραίτητων στοιχείων και δεδομένων του κτιρίου. Για παράδειγμα, οι αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τα αρχιτεκτονικά και ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του κτιρίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.ά.

Κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου, ο επιθεωρητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη πρόσβαση σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους του κτιρίου που είναι προς επιθεώρηση.